sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei

Ştiri

Recomandari ale Comisiei Europene pentru pregatirea exercitiului financiar 2014 -2020
12.03.2013

Recomandari ale Comisiei Europene pentru pregatirea exercitiului financiar 2014 -2020: Daca dovediti ca banii europeni sunt eficient cheltuiti si aduc valoare adaugata, veti avea argumente solide in ... Detalii »

Externalizarea activitatii OI-urilor
11.03.2013

Externalizarea activitatii OI-urilor:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10733&t=Stiri Detalii » Toate ştirile »

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Utilizator: Parola:
A 1. Activităţi de management de proiect

1.1. Activităţi de implementare şi monitorizare a activităţilor proiectului;
1.2. Activităţi de informare şi publicitate;
1.3. Activităţi de audit;
1.4. Activităţi de achiziţii.

A 2. Realizarea unei analize preliminare a configuraţiei unui sistem naţional de evidenţă şi gestiune electronică a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

2.1. Constituirea unui panel de experţi; elaborarea cadrului metodologic de analiză şi raportare; setarea obiectivelor de cercetare şi analiză;
2.2. Analiza direcţiilor strategice la nivel naţional şi european privind necesitatea existenţei unui sistem naţional de evidenţă a formării continue a personalului didactic; organizarea de sesiuni de dezbateri; formularea cerinţelor strategice şi administrative; realizarea de analize şi rapoarte specifice asupra situaţiei naţionale de evidenţă a formării, evidenţierea elementelor critice ale dezvoltării şi implementării unui astfel de sistem.

A.3. Proiectarea sistemului informatic de evidenţă şi gestiune a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Banca naţională de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic

3.1. Definirea specificaţiilor sistemului informatic de gestiune a formării continue a personalului didactic pe baza rezultatelor analizei de sistem: formarea unui grup de lucru din reprezentanţi ai instituţiilor de profil din administraţia centrală şi locală, experţi ai categoriilor de furnizori de formare continuă, specialiştilor în elaborarea de sisteme informatice integrate; interpretarea rezultatelor analizei preliminare din A1;
3.2 Definirea modelului de sistem informatic – Banca naţională de date cu reţea instituţionala virtuală a instituţiilor implicate la nivel naţional/regional/judeţean şi furnizori acreditaţi de formare continuă;
3.3 Definirea cerinţelor administrative pentru implementarea sistemului informatic, la nivel naţional şi judeţean şi de furnizor de formare continuă a personalului didactic.

A.4. Dezvoltarea sistemului informatic integrat - Banca naţională de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic

4.1 Dezvoltarea aplicaţiei informatice privind sistemul naţional de evidenţă a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar: instalare - configurare servicii de infrastructură; crearea structurilor de baze de date; programare aplicaţie; realizare interfeţe web şi module de autentificare; implementare de semnături digitale pentru autentificare şi certificare date;
4.2. Extinderea funcţionalităţilor sistemului: definire tipuri beneficiari; definire/programare raportări specifice; traducere interfaţă web engleză, franceză;
4.3 Realizarea/testarea raportărilor de bază ale sistemului cu participarea unor centre regionale ale Solicitantului: definirea subsetului de date pentru raportările de bază; programarea şi crearea şabloanelor pentru raportări şi interogări; introducere date privind personalul didactic; generarea şi validarea corectitudinii rapoartelor;
4.4 Realizarea/testarea facilităţilor complete ale sistemului şi conectarea instituţiilor participante pe niveluri de acces (nivel central, regional, judeţean, de furnizor de formare continuă): extindere raportări de bază; configurare acces în sistem; introducere date privind formarea continuă a personalului didactic; generare rapoarte complete; creare raport final de testare sistemului.

A.5. Întreţinerea şi îmbunătăţirea Băncii naţionale de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic

5.1. Activitate continuă de suport tehnic acordat utilizatorilor;
5.2 Activitate continuă de îmbunătăţire a funcţionalităţilor sistemului informatic prin implementarea sau modificarea de funcţionalităţi conform cu cerinţele utilizatorilor.

A.6. Formarea personalului implicat în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a personalului didactic şi formatorilor pentru introducere de date/utilizarea Băncii naţionale de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic

6.1. Formare administratori sistem pentru operarea bazei naţionale creată: redactarea şi tipărirea manualelor de administrare a sistemului; selectarea a 10 persoane pentru a deveni administratori de sistem la nivel naţional; organizarea unor ateliere de formare de 2 zile pentru un grup de administratori; atestare absolvenţi;
6.2. Formare utilizatori sistem pentru operarea cu Banca naţională de date creată: informarea a 72 de persoane pentru a deveni utilizatori la nivel regional/judeţean; elaborarea şi distribuirea documentaţiei de utilizare); organizarea unor ateliere de formare de 2 zile în centre regionale; atestarea absolvenţilor.

A.7. Campanie de promovare a importanţei formării continue a personalului didactic la nivel de furnizori (privind existenţa reţelei virtuale naţionale a furnizorilor) şi la nivel de personal didactic (privind oportunitatea de consiliere în managementul carierei didactice

7.1. Organizarea sesiunilor de lucru ale experţilor pentru identificarea şi definitivarea mesajelor adecvate pentru organizarea campaniei;
7.2. Realizarea şi distribuirea unor materiale de promovare tematică în diferite instituţii şi locaţii: fluturaşi, afişe;
7.3. Organizarea de seminarii în cadrul instituţiilor cu atribuţii în educaţie de la nivel naţional şi local cu participarea furnizorilor de cursuri de formare continuă şi personal didactic din învăţământul preuniversitar pentru promovarea Bazei de date naţională a formării continue a personalului didactic, a reţelei virtuale naţionale a furnizorilor, precum şi a oportunităţii de consiliere în managementul carierei didactice;
7.4. Evaluarea impactului campaniei de informare.

A.8. Formarea personalului implicat în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a personalului didactic şi formatorilor pentru consilierea personalului din sistemul educaţional preuniversitar în managementul carierei

8.1. Elaborare program de formare continuă pentru consilierea personalului din sistemul educaţional preuniversitar în managementul carierei de către o echipă experţi cheie în domeniul ştiinţelor educaţiei, şi comunicării; programul conţine şi 2 module curs pe temele orizontale ale POSDRU: În cadrul dimensiunii de gen în educaţie ne propunem elaborare şi implementare a unui program formare continuă care vizează consilierea cadrelor didactice privind managementul propriei cariere, cât şi implementarea unui program de formare continuă de educaţie pentru dezvoltare durabilă; acreditare curs formare continuă pentru personalul implicat în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a personalului didactic;
8.2 Implementarea programului de formare: informarea a 72 persoane implicate în dezvoltarea programelor de formare continuă a personalului didactic; elaborarea şi distribuirea documentaţiei de curs; organizarea a 3 seminarii de formare de 5 zile în centre regionale; atestare absolvenţi.