sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei

Ştiri

Recomandari ale Comisiei Europene pentru pregatirea exercitiului financiar 2014 -2020
12.03.2013

Recomandari ale Comisiei Europene pentru pregatirea exercitiului financiar 2014 -2020: Daca dovediti ca banii europeni sunt eficient cheltuiti si aduc valoare adaugata, veti avea argumente solide in ... Detalii »

Externalizarea activitatii OI-urilor
11.03.2013

Externalizarea activitatii OI-urilor:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10733&t=Stiri Detalii » Toate ştirile »

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Utilizator: Parola:

CENTRUL NAŢIONAL DE FORMARE A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (PARTENER PRINCIPAL)

Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar este organ de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
CNFP a fost înfiinţat prin HG nr. 604/2001, având ca obiect de activitate asigurarea calităţii programelor de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi a personalului de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar.
Prin HG nr.2191/2004 au fost organizate 16 Centre Regionale pentru Formarea Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CRFP), cu scopul evaluării, monitorizării şi consilierii activităţilor de formare continuă la nivel regional.
Unitatea de Implementare a Proiectului "Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar" PHARE RO2004/016-772.04.01., din cadrul programului multianual PHARE Coeziune Economică şi Socială  2004-2006, a fost înfiinţată prin OMEdC nr. 4139/2005.

www.cnfp.ro

logo_mects
MINISTERUL EDUCŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI (PARTENER 1)

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului elaborează, coordonează şi aplică politica naţională în domeniul educaţiei.
În acest scop exercită următoarele atribuţii:

 1. coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;
 2. organizează reţeaua învăţământului de stat şi propune Guvernului cifrele de şcolarizare, pe baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale şi a agenţilor economici interesaţi;
 3. aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, asigură şi supraveghează respectarea acestora;
 4. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din învăţământ;
 5. asigură cadrul pentru producţia manualelor şcolare; asigură finanţarea şcolilor pentru achiziţionarea de manuale, conform legii;
 6. elaborează criteriile generale de admitere în învăţământul superior;
 7. aprobă înfiinţarea liceelor şi a şcolilor postliceale;
 8. aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor subordonate, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior;
 9. elaborează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul restructurării şi modernizării învăţământului şi contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ;
 10. asigură cadrul pentru proiectarea, omologarea şi producţia mijloacelor de învăţământ;
 11. asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;
 12. asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi a tinerilor cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;
 13. analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate;
 14. coordonează activitatea bibliotecilor universitare din subordine;
 15. răspunde de formarea şi perfecţionarea personalului didactic;
 16. coordonează, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea şi evidenţa personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control şi a celui auxiliar din unităţile subordonate;
 17. asigură repartizarea Fondului naţional al formării profesionale, cu consultarea factorilor interesaţi;
 18. răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;
 19. elaborează şi aplică strategiile de reformă, pe termen mediu şi lung, ale învăţământului şi educaţiei;
 20. elaborează împreună cu alte ministere strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice;
 21. colaborează, pe bază de protocoale, cu statele în care trăieşte populaţie de naţionalitate sau de origine română, pentru promovarea şi desfăşurarea învăţământului în limba maternă;
 22. elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;
 23. stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale;
 24. stabileşte pentru învăţământul preuniversitar de stat structura anului şcolar, sesiunile de examene, perioadele de desfăşurare a concursurilor, precum şi vacanţele şcolare;
 25. controlează modul de respectare a normelor financiar-contabile, de execuţie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naţional al învăţământului de stat; încasează taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi recunoaşterea actelor de studii, conform legii (Art. 141 Legea învăţământului 84/1995).

http://www.edu.ro


SOFTWIN SRL (PARTENER 1)

Softwin este mai mult decât un furnizor local sau regional de soluţii complexe de IT. De la înfiinţarea sa, în 1990 şi până în prezent, compania a reuşit să cucerească pieţe internaţionale, câştigând încrederea clienţilor de pe patru continente: Europa, America de Nord, Asia şi Australia.
Începând cu anul 1993, Softwin a devenit prima companie românească implicată activ în domeniul educaţional şi de instruire, dezvoltând soluţii inovatoare de conţinut electronic menite să îmbunătăţească procesul de predare şi învăţare.
În noiembrie 2003 Softwin a lansat suita de Lecţii Interactive un produs inovator pe piaţa românească de software educaţional. Aceasta acoperă în acest moment patru materii: Biologie, Chimie, Fizică şi Geografie, fiecăreia fiindu-i dedicate două volume de lecţii.
În anul 2004, Lecţiile Interactive au obţinut Premiul Industriei IT&C la categoria "Proiectul cu cel mai bun conţinut educaţional al anului".
În noiembrie 2005 Softwin a lansată Gazeta Matematică - Ediţie Electronică, un produs unic în lume, ce conţine întreaga colecţie a Gazetei Matematice din perioada 1895-2005, 60.000 de pagini ce cuprind peste 90.000 de probleme şi articole matematice, ce reflectă tradiţia şi pasiunea pentru matematică.
Printre iniţiativele de succes ale Softwin se numără şi lansarea portalurilor www.didactic.ro, vizitat lunar de peste 250.000 de cadre didactice, reprezentând de aproape trei ani "cancelaria" virtuala a profesorilor români de toate specializările şi din toate colţurile lumii, şi www.olimpiade.ro, singurul portal destinat olimpiadelor şi concursurilor şcolare din România.

Softwin este prima organizaţie din România care a dezvoltat produse software conform ultimului standard în domeniul educaţiei virtuale, SCORM 2004. Softwin este furnizor de formare profesionala continua acreditat CNFPA.
Dintre parteneriatele încheiate de Softwin care au relevanta pentru domeniul proiectului menţionam:

1. DeCoEd - Platforma pentru Dezvoltarea de Conţinut Educaţional complex pentru un trunchi substanţial de tipuri de cursuri – coordonator PARTENERUL 3. PORTeL - PORTal naţional de eLearning pentru informarea, instruirea, evaluarea si testarea online a adulţilor din Romania in contextul formarii profesionale continue - coordonator Partenerul 4. Din punctul de vedere al activităţii de cercetare, partenerul Partenerul 4 are in desfășurare proiecte de cercetare si dezvoltare atât la nivel naţional cat si internaţional prin: 1. Programul Socrates-Minerva–Proiectul ALS- “Adaptive Learning Spaces”–platforma pentru crearea de spatii de invitare active si personalizate; se anticipează ca atingerea acestor va contribui intr-un mod important la compensarea lipsei de interacţiune directe intre educatori si studenţi, in munca de cercetare si dezvoltare.

2. Programul Leonardo Da Vinci – Proiectul UP2UML - “Upskilling to Object-Oriented Software Development with the Unified Modeling Language” – dezvoltarea de nou conţinut si material de invitare; stabilirea domeniilor de invitare pentru diferite grupuri ţinta; dezvoltarea de concepte de instruire inovative.3. Programul CEEX-CERES–Proiectul BIOMAT-„Noi abordări matematice in biologie cu aplicaţii” - Abordarea unor probleme de modelare matematica a unor procese si fenomene din studiul sistemelor biologice, de interes atât teoretic cat si pentru anumite aplicaţii concrete in medicina.

http://www.softwin.ro